Maja Arslanagić-Kalajdžić

RAZGOVOR S POVODOM: MAJA ARSLANAGIĆ-KALAJDŽIĆ

KO JE MAJA ARSLANAGIĆ-KALAJDŽIĆ?

Doc. dr Maja Arslanagić-Kalajdžić, je docent na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu gdje radi od 2008. godine. U školskoj 2016/17 godini je bila angažovana kao post-doc istraživač na Katedri za međunarodni marketing, Fakulteta za poslovanje, ekonomiju i statistiku, Univerziteta u Beču. 2015. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a njeni istraživački interesi u okviru marketinga su fokusirani uglavnom na poslovni (B2B) marketing, strateški marketing i marketing usluga. Maja je član Američke marketinške asocijacije (AMA) i Evropske marketinške akademije (EMAC). U toku svog rada, osvojila je različite nagrade, kao što je Rektorova nagrada za postignuća u PhD studiju na Univerzitetu u Ljubljani i Nagrada za najbolji rad na konferenciji International Conference on Research in Advertising – ICORIA 2014. Maja je koautor više od 20 članaka u naučnim časopisima, jedne knjige, monografije i nekoliko poglavlja u knjigama. Prezentovala je svoja istraživanja na više od 40 lokalnih, regionalnih i međunarodnih naučnih konferencija.


ŠTA MISLITE O?


NI: Šta Vas je zainteresovalo i nadahnulo za nauku?

Prije svega, moj interes je bio usmjeren na učenje i prenošenje znanja kroz posao na Fakultetu. Međutim, u tom procesu sam otkrila da rad na visokoobrazovnim institucijama također podrazumijeva i istraživačke i naučne aktivnosti, koje se bave pronalaženjem odgovora na različita istraživačka pitanja. Budući da sam uvijek po prirodi bila radoznala, sam proces dolaska do odgovora na istraživačko pitanje mi je uvijek bio veoma uzbudljiv i interesantan. U društvenim naukama, pogotovo u marketingu, on podrazumijeva formulisanje istraživačkog pitanja na adekvatan način, izbor metodologije, provođenje istraživanja i analiziranje rezultata, te potvrđivanje odnosno opovrgavanje postavljenih teza.

Koje izazove ste željeli riješiti kada ste započeli istraživanje?

U različitim fazama svog rada bavila sam se različitim istraživačkim pitanjima, mnoga se odnose na ponašanje potrošača, međutim, smatram da je veoma važno spomenuti istraživanje koje sam provela u toku svog doktorskog studija i iz kojeg su već dva naučna članka objavljena u prestižnom časopisu Industrial marketing management, a treći je u procesu recenzije za jedan drugi časopis. Istraživanje se bavilo poslovnim odnosima (odnosima između kompanija), te je s jedne strane ispitivalo šta je to finansijska odgovornost marketinga, koje su njene dimenzije i kako se ona manifestuje unutar i van kompanije, a sa druge strane je ispitivalo determinante i posljedice percipirane vrijednosti kod poslovnih kupaca. Ukratko, nalazi mog istraživanja otkrili su da finansijska odgovornost marketinga ima tri dimenzije (marketing metriku, marketing sposobnosti kompanije i sposobnosti marketing menadžera), također da percipirana vrijednost kupca u poslovnim odnosima nije samo funkcionalna vrijednost, već da ona ima i svoju emocionalnu i socijalnu komponentu, te da finansijska odgovornost marketinga ima eksterne efekte na kupce/klijente. Sve ovo je važno zbog preporuka koje se mogu dati menadžerima da unaprijede svoje poslovanje i svoje finansijske rezultate, ta da unaprijede svoje odnose sa kupcima, tako da istraživanje zaista ima i svoju praktičnu i konkretnu primjenu.

NI: Da li Vam je rad nekog naučnika/istraživača bio inspiracija za Vaš naučno-istraživački rad?

Da – u svakom polju vjerujem da naučnici/istraživači imaju svoje „zvijezde“ koje prate i čiji rad znaju dosta dobro. Kod mene je to u prvom redu bila profesorica Valarie Zeithaml koja je zvijezda iz oblasti marketinga usluga i čiji samo jedan naučni rad je citiran skoro 30.000 puta. S njenim radom sam se upoznala već kad sam pisala svoju diplomsku tezu. Nadalje, tu je i profesor Adamantios Diamantopoulos s kojim sam imala priliku raditi na Unvierzitetu u Beču, a koji je vodeći stručnjak u oblasti međunarodnog marketinga i u oblasti metodologije koju primjenjujemo u kvantitativnim analizama u marketingu. Iz oblasti poslovnog marketinga, inspirisali su me i radovi i aktivnosti profesora Wolfganga Ulage i Andreasa Eggerta. Ovo su široj naučnoj zajednici nepoznata imena, ali nama u marketinškoj disciplini veoma poznata.

Čak i u nedostatku sredstava i podrške moguće je uspjeti u svom radu ukoliko imate dovoljno jaku motivaciju i ukoliko ste uporni.

NI: Na šta ste najviše ponosni u svom radu, koja je najbolja stvar u vezi Vašeg posla?

Najbolja stvar u ovom poslu je to što zaista volim ono što radim i što uživam radeći to, tako da mi nije problem raditi u večernjim satima, raditi vikendom, budući da se ustvari i živi ono što se radi. Ponosna sam i na činjenicu da rezultate svojih istraživanja mogu podijeliti sa svojim studentima, te da u predavanjima i na nastavi mogu ilustrovati teoretske postavke iz knjiga praktičnim rezultatima do kojih sam došla.

NI: Šta savjetujete budućim istraživačima?

Moj savjet bi bio da budu radoznali i da budu uporni. Čak i u nedostatku sredstava i podrške moguće je uspjeti u svom radu ukoliko imate dovoljno jaku motivaciju i ukoliko ste uporni.

,